Кредитно досие давност

Бързи и потребителски кредити

Кредитно досие давност

Инересувате ли се от давност на кредитно досие?

Ако сте проверили данните за вас в Централния Кредитен Регистър, бъдете сигурни, че кредитните институции правят същото, но това не означава, че не можете да вземете назаем, ако имате спешен случай. Небанковите организации за бързи онлайн кредит са склонни да ви заемат пари. Добре е да знаете, че давността на вашето кредитно досие изтича пет години след пълното погасяване на вашите дългове към банкови и небанкови дружества у нас.

Какъв е списъкът с лоши платци на ЦКР?

ЦКР поддържа списък с имена на клиенти, които имат дългове или забавяния при изплащането на парични заеми. По този начин, когато лош платец се опита да получи нов заем, всяка финансова институция в България ще знае, че има отрицателна кредитна история.

 

Кои лица са засегнати от обработката на данните на ЦКР?

Регистърът обработва само данните на кандидати за кредити, съдлъжници и поръчители.

Мнозина се питат каква информация събира базата данни на ЦКР! ЦКР обработва данните на физически лица, които кандидатстват за паричен заем.

Списъкът на събираните данни включва:

  • Идентификационни данни на лицето, което кандидатства за заем;
  • Данни за работодателя;
  • Данни за заявени / предоставени кредитни продукти;
  • Данни, свързани със събития, настъпили през кредитния период (като преструктуриране / рефинансиране, плащане, прехвърляне на договор за кредит, прехвърляне на вземане);
  • Данни, свързани с отношения с други сметки: информация, свързана с кредитни продукти, за които субектът на данни има качеството на съдлъжник и / или поръчител;
  • Данни за несъстоятелност: информация за субектите на данни, срещу които е открито производство по несъстоятелност;
  • Брой заявки, извършени от участниците за субекта на данните.

Базата данни на ЦКР не е публична и може да бъде разглеждана от участващите компании само когато са помолени за заем или ако наблюдават поведението на своите длъжници.

 

Как се прави оценката в ЦКР?

Резултатът, съставен от ЦКР се извършва след обработка на информацията за кредитите, регистрирани в базата данни на ЦКР за конкретен субект на данни (кандидат или притежател на кредит).

Когато кандидатстват за заем, финансовите институции могат да използват тази информация, за да оценят способността на кандидата да изплати заема.

Ако резултатът показва, че клиентът е погасявал старателно своите заеми, това се  равнява на нисък риск от неизпълнение в бъдеще.